top of page

ข่าวสาร

วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ หลวงปู่หลอ นาถกโร วัดอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) จ.สกลนคร ท่านเมตตามาเป็นองค์แสดงธรรมภาคปฏิบัติ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม วันอาทิตย์นี้เริ่มแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ข้อปฏิบัติของผู้ที่ต้องการเข้าปฏิบัติธรรม มีดังนี้ ๑.สวมหน้ากากอนามัย ๒.ทำความสะอาด (ล้างมือให้สะอาด) ก่อนเข้าศาลาหลวงพ่อทรงธรรม โดย ทางคณะปฏิบัติได้จัดเตรียมเจลล้างมือไว้ให้ ๓.สำรวจตัวเองถ้ามีไข้ ให้งดมาที่วัดอโศการาม ๔.รักษาระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร วัดอโศการาม ขออนุโมทนาและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ .... ท่านพระอาจารย์คม อภิวโร วัดป่าธรรมคีรี จ.นครราชสีมา ...... ท่านเมตตามาเป็นองค์แสดงธรรมภาคปฏิบัติ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม วันอาทิตย์นี้เริ่มแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. . #ข้อปฏิบัติของผู้ที่ต้องการเข้าปฏิบัติธรรม มีดังนี้ ๑.สวมหน้ากากอนามัย ๒.ทำความสะอาด (ล้างมือให้สะอาด) ก่อนเข้าศาลาหลวงพ่อทรงธรรม โดย ทางคณะปฏิบัติได้จัดเตรียมเจลล้างมือไว้ให้ ๓.สำรวจตัวเองถ้ามีไข้ ให้งดมาที่วัดอโศการาม ๔.รักษาระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร วัดอโศการาม ขออนุโมทนาและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ พระอาจารย์วิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย ท่านเมตตามาเป็นองค์แสดงธรรมภาคปฏิบัติ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม วันอาทิตย์นี้เริ่มแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ข้อปฏิบัติของผู้ที่ต้องการเข้าปฏิบัติธรรม มีดังนี้ ๑.สวมหน้ากากอนามัย ๒.ทำความสะอาด (ล้างมือให้สะอาด) ก่อนเข้าศาลาหลวงพ่อทรงธรรม โดย ทางคณะปฏิบัติได้จัดเตรียมเจลล้างมือไว้ให้ ๓.สำรวจตัวเองถ้ามีไข้ ให้งดมาที่วัดอโศการาม ๔.รักษาระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร วัดอโศการาม ขออนุโมทนาและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ พระอาจารย์พลพิชัย กาญจโน วัดป่าดอนแก้ว จ.ร้อยเอ็ด ท่านเมตตามาเป็นองค์แสดงธรรมภาคปฏิบัติ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม วันอาทิตย์นี้เริ่มแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ข้อปฏิบัติของผู้ที่ต้องการเข้าปฏิบัติธรรม มีดังนี้ ๑.สวมหน้ากากอนามัย ๒.ทำความสะอาด (ล้างมือให้สะอาด) ก่อนเข้าศาลาหลวงพ่อทรงธรรม โดย ทางคณะปฏิบัติได้จัดเตรียมเจลล้างมือไว้ให้ ๓.สำรวจตัวเองถ้ามีไข้ ให้งดมาที่วัดอโศการาม ๔.รักษาระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร วัดอโศการาม ขออนุโมทนาและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ หลวงปู่บุญส่ง ฐิตสาโร วัดสันติวนาราม จ.จันทบุรี ท่านเมตตามาเป็นองค์แสดงธรรมภาคปฏิบัติ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม วันอาทิตย์นี้เริ่มแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ข้อปฏิบัติของผู้ที่ต้องการเข้าปฏิบัติธรรม มีดังนี้ ๑.สวมหน้ากากอนามัย ๒.ทำความสะอาด (ล้างมือให้สะอาด) ก่อนเข้าศาลาหลวงพ่อทรงธรรม โดย ทางคณะปฏิบัติได้จัดเตรียมเจลล้างมือไว้ให้ ๓.สำรวจตัวเองถ้ามีไข้ ให้งดมาที่วัดอโศการาม ๔.รักษาระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร วัดอโศการาม ขออนุโมทนาและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ... พระอาจารย์พิพิธ ปิยธมฺโม สำนักวิปัสสนาโคกสำราญ จ.นครพนม ...... ท่านเมตตามาเป็นองค์แสดงธรรมภาคปฏิบัติ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม วันอาทิตย์นี้เริ่มแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. #ข้อปฏิบัติของผู้ที่ต้องการเข้าปฏิบัติธรรม มีดังนี้ ๑.สวมหน้ากากอนามัย ๒.ทำความสะอาด (ล้างมือให้สะอาด) ก่อนเข้าศาลาหลวงพ่อทรงธรรม โดย ทางคณะปฏิบัติได้จัดเตรียมเจลล้างมือไว้ให้ ๓.สำรวจตัวเองถ้ามีไข้ ให้งดมาที่วัดอโศการาม ๔.รักษาระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร วัดอโศการาม ขออนุโมทนาและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ... หลวงปู่ทองสุข อุตฺตรปญฺโญ วัดอนาลโยทิพยราม จ.พะเยา ...... ท่านเมตตามาเป็นองค์แสดงธรรมภาคปฏิบัติ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม วันอาทิตย์นี้เริ่มแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ข้อปฏิบัติของผู้ที่ต้องการเข้าปฏิบัติธรรม มีดังนี้ ๑.สวมหน้ากากอนามัย ๒.ทำความสะอาด (ล้างมือให้สะอาด) ก่อนเข้าศาลาหลวงพ่อทรงธรรม โดยทางคณะปฏิบัติได้จัดเตรียมเจลล้างมือไว้ให้ ๓.สำรวจตัวเองถ้ามีไข้ ให้งดมาที่วัดอโศการาม ๔.รักษาระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร วัดอโศการาม ขออนุโมทนาและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ... *พระอาจารย์บุญเลี้ยง สิริปุญฺโญ วัดป่ารวมใจ จ.บุรีรัมย์ ...... ท่านเมตตามาเป็นองค์แสดงธรรมภาคปฏิบัติ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม วันอาทิตย์นี้เริ่มแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. . #ข้อปฏิบัติของผู้ที่ต้องการเข้าปฏิบัติธรรม มีดังนี้ ๑.สวมหน้ากากอนามัย ๒.ทำความสะอาด (ล้างมือให้สะอาด) ก่อนเข้าศาลาหลวงพ่อทรงธรรม โดย ทางคณะปฏิบัติได้จัดเตรียมเจลล้างมือไว้ให้ ๓.สำรวจตัวเองถ้ามีไข้ ให้งดมาที่วัดอโศการาม ๔.รักษาระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร *** วัดอโศการาม ขออนุโมทนาและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ... *ท่านครูบาแจ๋ว .. พระอาจารย์พวงพิด ธมฺมธโร วัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ...... ท่านเมตตามาเป็นองค์แสดงธรรมภาคปฏิบัติ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม วันอาทิตย์นี้เริ่มแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ข้อปฏิบัติของผู้ที่ต้องการเข้าปฏิบัติธรรม มีดังนี้ ๑.สวมหน้ากากอนามัย ๒.ทำความสะอาด (ล้างมือให้สะอาด) ก่อนเข้าศาลาหลวงพ่อทรงธรรม โดย ทางคณะปฏิบัติได้จัดเตรียมเจลล้างมือไว้ให้ ๓.สำรวจตัวเองถ้ามีไข้ ให้งดมาที่วัดอโศการาม ๔.รักษาระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร วัดอโศการาม ขออนุโมทนาและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ..... หลวงตาศิริ อินทสิริ วัดถ้ำผาแดงผานิมิต จ.ขอนแก่น ท่านเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในงานบำเพ็ญกุศลถวายพระราชมงคลวชิรานุวัฒน์ (หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน) อดีตประธานสงฆ์วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ . #เริ่มเวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ. . #ท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญกัณฑ์เทศน์นี้ สามารถโอนปัจจัยเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส ศรีนครินทร์ บัญชีเลขที่ 064 - 1 - 45912 - 7 ชื่อบัญชี แม่ชี / นางสาวแก้วตา เตชะประเสริฐ #ท่านสามารถร่วมบุญนี้ได้ก่อนเวลา 19.00 น. . #แจ้งขอใบอนุโมทนาได้ที่ 081-148-9285 หรือ LINE ID @014ynqoi ชื่อ ลูกศิษย์ท่านพ่อลี

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ... หลวงปู่อุทัย ธมฺมวโร วัดภูย่าอู จ.อุดรธานี ...... ท่านเมตตามาเป็นองค์แสดงธรรมภาคปฏิบัติ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม วันอาทิตย์นี้เริ่มแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. #ข้อปฏิบัติของผู้ที่ต้องการเข้าปฏิบัติธรรม มีดังนี้ ๑.สวมหน้ากากอนามัย ๒.ทำความสะอาด (ล้างมือให้สะอาด) ก่อนเข้าศาลาหลวงพ่อทรงธรรม โดย ทางคณะปฏิบัติได้จัดเตรียมเจลล้างมือไว้ให้ ๓.สำรวจตัวเองถ้ามีไข้ ให้งดมาที่วัดอโศการาม ๔.รักษาระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร วัดอโศการาม ขออนุโมทนาและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ พระอาจารย์คำรณ สนฺตกาโย วัดดงรัง จ.มหาสารคาม ท่านเมตตามาเป็นองค์แสดงธรรมภาคปฏิบัติ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม วันอาทิตย์นี้เริ่มแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ข้อปฏิบัติของผู้ที่ต้องการเข้าปฏิบัติธรรม มีดังนี้ ๑.สวมหน้ากากอนามัย ๒.ทำความสะอาด (ล้างมือให้สะอาด) ก่อนเข้าศาลาหลวงพ่อทรงธรรม โดย ทางคณะปฏิบัติได้จัดเตรียมเจลล้างมือไว้ให้ ๓.สำรวจตัวเองถ้ามีไข้ ให้งดมาที่วัดอโศการาม ๔.รักษาระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร วัดอโศการาม ขออนุโมทนาและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ... พระอาจารย์บุญทวี สีตฺจิตฺโต วัดหินหมากเป้ง ...... ท่านเมตตามาเป็นองค์แสดงธรรมภาคปฏิบัติ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม วันอาทิตย์นี้เริ่มแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ข้อปฏิบัติของผู้ที่ต้องการเข้าปฏิบัติธรรม มีดังนี้ ๑.สวมหน้ากากอนามัย ๒.ทำความสะอาด (ล้างมือให้สะอาด) ก่อนเข้าศาลาหลวงพ่อทรงธรรม โดย ทางคณะปฏิบัติได้จัดเตรียมเจลล้างมือไว้ให้ ๓.สำรวจตัวเองถ้ามีไข้ ให้งดมาที่วัดอโศการาม ๔.รักษาระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร วัดอโศการาม ขออนุโมทนาและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

bottom of page