top of page
IMG_2202_edited.jpg

บอกเล่าเข้าทางธรรม

เถระสะกิดธรรม

กระแสธรรมชาวอโศการาม

ความเป็นมาเป็นไป

ธรรมบรรยาย โดยพระเถระ

ท่านพ่อลีสอนว่า...

"เมื่อเวทนาเกิดขึ้น แล้วเอาความรู้ไปจับอยู่ที่คนอื่นหรือสิ่งอื่นเสีย เพื่อให้ลืมเวทนานั้น ก็ใช้ได้เหมือนกัน แต่มันเป็นสติ ไม่ใช่สัมปชัญญะ ต้องรู้อยู่ที่ตัวเราเอง จึงจะเป็น สติสัมปชัญญะ"

มรดกธรรมท่านพ่อลี

bottom of page