top of page
IMG_5988.JPG

ประวัติความเป็นมา

วัดอโศการามตั้งอยู่บนพื้นที่ "นาแม่ขาว" เจ้าของที่ดิน ชื่อ นางกิงหงษ์ และนายสุเมธ ไกรกาญจน์

IMG_6155.JPG

แนะนำสถานที่

ทำความรู้จักเกี่ยวกับความเป็นมาของสถานที่สำคัญต่างๆภายในวัดอโศการาม

bottom of page