top of page

กิจกรรมของวัดอโศการาม

ท่านพ่อลี สอนว่า ...... 
"บุญกุศลเปรียบเหมือนกับน้ำถ้าร่างกายเราขาดน้ำร่างกายนี้ก็จะขาดความสดชื่น 
เช่นเดียวกันกับบุญกุศล ถ้าจิตใจของเราไม่มีบุญกุศลไปหล่อเลี้ยง จิตก็จะมีแต่ความเศร้าหมอง"

วัดอโศการามขออนุโมทนากับพุทธศาสนิกชนทุกท่าน สาธุ สาธุ สาธุ

วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ ขออนุโมทนากับพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖การมีส่วนร่วมของท่านทั้งหลายนั้น ทำให้เกิดบุญกุศลขึ้นกับตน ซึ่งพวกท่านทั้งหลายก็เป็นผู้ที่ได้กระทำด้วยตนของตนเองทั้งนั้น และในการทำด้วยตนของตนนี้ก็ก่อให้เกิดผลดีต่อจิตใจของตนเอง ทำให้ตนเองนั้นมีความตั้งมั่นอยู่ในความดี ไม่ว่าความดีนั้นจะเป็นดีภายนอก หรือว่าดีภายในก็ตาม ดีภายนอก ก็เนื่องด้วยทางโลก ส่วนดีภายในนั้นก็คือจิตใจ ซึ่งก็มีผลต่อการปฏิบัติธรรมที่รุดหน้าก้าวหน้าขึ้นไป


ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่าน ของให้ผลสิริแห่งการสวดมนต์นี้จงเป็นพลวปัจจัยให้ท่านทั้งหลายประสพความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อสร้างคุณงามความดีกันต่อไป ขออนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ

รับพรจากท่านพ่อลี (๑๑ ตุลาคม ๒๕๐๓)
"ขอทวยเทพทั้งหลาย ผู้มีใจยินดีในกองการกุศลของพวกพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาบำเพ็ญแล้วนั้น เทพบุตรผู้มีตา เทพธิดาผู้มีหูทั้งหลาย เมื่อได้ทราบข่าวกองการกุศลของปวงชนพุทธบริษัทที่ใดทำแล้วนั้น ขอท่านผู้นิรทุกข์ทั้งปวงจงทำการอนุโมทนา ขอให้เป็นหูเป็นตาปกปักษ์รักษาให้ความปลอดภัยแก่มนุษย์พุทธบริษัททั้งหลายผู้ปฏิบัติชอบทุกประการนั้นเทอญ
สิทฺธมตฺถุ สิทฺธมตฺถุ สิทฺธมตฺถุ ขอจงให้สำเร็จๆๆ อิทํผลํ ขอผลกุศลทั้งหลายที่ทำไว้แล้วนี้ จงให้สำเร็จความปรารถนา เอตสฺส อานุภาเวน สพฺพทุกฺขา อุปทฺทวา ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยเจ้าทั้ง ๓ ประการ อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงมาช่วยกำจัดทุกข์ทั้งหลาย อุปัทวันตรายทั้งปวงให้ห่างไกล สพฺพโสตฺถี ภวนฺตุ เต ขอความสวัสดีนิริชัยมงคลจงดลบันดาลให้เกิดมีแก่เราทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ.

วัดอโศการาม ขออนุโมทนากับกุศลทานนี้ สาธุ สาธุ สาธุ

ปัจจัยที่เป็นบริวารกฐินสามัคคีขณะนี้ได้ 
๑๐,๐๕๖,๐๔๐.๔๓

(สิบล้านห้าหมื่นหกพันสี่สิบบาทสี่สิบสามสตางค์)

ตักบาตรเทโว หรือตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ในเวลาเช้าวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ หลังจากที่พระองค์ทรงจำพรรษาที่นั้นเป็นเวลา ๓ เดือน ความสำคัญของวันเทโวโรหณะ เป็นวันที่มีการทำบุญตักบาตรที่พิเศษวันหนึ่ง

กล่าวคือ ในพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงพระอภิธรรมโปรด พระมารดา และทรงจำพรรษาที่นั้น พอออกพรรษาก็เสด็จลงจากเทวโลกนั้นมายังโลกมนุษย์ โดยเสด็จลงที่เมืองสังกัสส์ ใกล้เมืองพาราณสี ชาวบ้านชาวเมืองทราบข่าวก็พากันไปทำบุญตักบาตรพระพุทธองค์ที่นั้น และเป็นการรับเสด็จพระพุทธองค์ด้วย กล่าวกันว่า ในวันนี้ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ คือ เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรก ต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงเรียกวันนี้อีกชื่อหนึ่งว่า "วันพระเจ้าเปิดโลก” คือ เปิดให้เห็น กันทั้ง ๓ โลกนั้นเอง

ขออนุโมทนากับพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ร่วมกันรักษาพุทธประเพณีอันดีงาม สาธุ สาธุ สาธุ.