top of page

กิจกรรมของวัดอโศการาม

วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ ขออนุโมทนากับพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖การมีส่วนร่วมของท่านทั้งหลายนั้น ทำให้เกิดบุญกุศลขึ้นกับตน ซึ่งพวกท่านทั้งหลายก็เป็นผู้ที่ได้กระทำด้วยตนของตนเองทั้งนั้น และในการทำด้วยตนของตนนี้ก็ก่อให้เกิดผลดีต่อจิตใจของตนเอง ทำให้ตนเองนั้นมีความตั้งมั่นอยู่ในความดี ไม่ว่าความดีนั้นจะเป็นดีภายนอก หรือว่าดีภายในก็ตาม ดีภายนอก ก็เนื่องด้วยทางโลก ส่วนดีภายในนั้นก็คือจิตใจ ซึ่งก็มีผลต่อการปฏิบัติธรรมที่รุดหน้าก้าวหน้าขึ้นไป


ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่าน ของให้ผลสิริแห่งการสวดมนต์นี้จงเป็นพลวปัจจัยให้ท่านทั้งหลายประสพความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อสร้างคุณงามความดีกันต่อไป ขออนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ

รับพรจากท่านพ่อลี (๑๑ ตุลาคม ๒๕๐๓)
"ขอทวยเทพทั้งหลาย ผู้มีใจยินดีในกองการกุศลของพวกพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาบำเพ็ญแล้วนั้น เทพบุตรผู้มีตา เทพธิดาผู้มีหูทั้งหลาย เมื่อได้ทราบข่าวกองการกุศลของปวงชนพุทธบริษัทที่ใดทำแล้วนั้น ขอท่านผู้นิรทุกข์ทั้งปวงจงทำการอนุโมทนา ขอให้เป็นหูเป็นตาปกปักษ์รักษาให้ความปลอดภัยแก่มนุษย์พุทธบริษัททั้งหลายผู้ปฏิบัติชอบทุกประการนั้นเทอญ
สิทฺธมตฺถุ สิทฺธมตฺถุ สิทฺธมตฺถุ ขอจงให้สำเร็จๆๆ อิทํผลํ ขอผลกุศลทั้งหลายที่ทำไว้แล้วนี้ จงให้สำเร็จความปรารถนา เอตสฺส อานุภาเวน สพฺพทุกฺขา อุปทฺทวา ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยเจ้าทั้ง ๓ ประการ อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงมาช่วยกำจัดทุกข์ทั้งหลาย อุปัทวันตรายทั้งปวงให้ห่างไกล สพฺพโสตฺถี ภวนฺตุ เต ขอความสวัสดีนิริชัยมงคลจงดลบันดาลให้เกิดมีแก่เราทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ.

วัดอโศการาม ขออนุโมทนากับกุศลทานนี้ สาธุ สาธุ สาธุ

ปัจจัยที่เป็นบริวารกฐินสามัคคีขณะนี้ได้ 
๑๐,๐๕๖,๐๔๐.๔๓

(สิบล้านห้าหมื่นหกพันสี่สิบบาทสี่สิบสามสตางค์)

ตักบาตรเทโว หรือตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ในเวลาเช้าวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ หลังจากที่พระองค์ทรงจำพรรษาที่นั้นเป็นเวลา ๓ เดือน ความสำคัญของวันเทโวโรหณะ เป็นวันที่มีการทำบุญตักบาตรที่พิเศษวันหนึ่ง

กล่าวคือ ในพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงพระอภิธรรมโปรด พระมารดา และทรงจำพรรษาที่นั้น พอออกพรรษาก็เสด็จลงจากเทวโลกนั้นมายังโลกมนุษย์ โดยเสด็จลงที่เมืองสังกัสส์ ใกล้เมืองพาราณสี ชาวบ้านชาวเมืองทราบข่าวก็พากันไปทำบุญตักบาตรพระพุทธองค์ที่นั้น และเป็นการรับเสด็จพระพุทธองค์ด้วย กล่าวกันว่า ในวันนี้ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ คือ เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรก ต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงเรียกวันนี้อีกชื่อหนึ่งว่า "วันพระเจ้าเปิดโลก” คือ เปิดให้เห็น กันทั้ง ๓ โลกนั้นเอง

ขออนุโมทนากับพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ร่วมกันรักษาพุทธประเพณีอันดีงาม สาธุ สาธุ สาธุ.

งานบำเพ็ญกุศลถวายท่านพ่อลี ครบรอบมรณภาพปีที่ ๕๗ ......"ปูชา จ ปูชนียานํ" (การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่ง) ความศรัทธาที่คณะศิษยานุศิษย์ ที่ได้มาปฏิบัติบูชาถวายแด่องค์ท่านพ่อลีนั้น ไม่ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวสักเพียงใด หรือไม่ว่าจำนวนคนจะมากสักเท่าไร ก็ไม่ทำให้ศรัทธาของสาธุชนทั้งหลายลดน้อยลงเลย แต่ตรงกันข้าม ความตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบั้ตนั้นครูอาจารย์ที่เมตตามาร่วมงานนี้ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "ท่านพ่อลี นั้นมีคนศรัทธามากจริงๆ" ท่านพ่อลี เมื่อครั้งยังดำรงธาตุขันธ์อยู่นั้น ท่านได้นำพาลูกศิษย์ให้มาประพฤติปฏิบัติธรรรม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทาน ศีล ภาวนา ในเรื่องของทานนั้น ท่านว่าให้ ก็ให้จริง (ดูจากจำนวนโรงทาน) เรื่องของการปฏิบัตินั้น ท่านได้กล่าวว่า ปฏิบัติก็ให้ปฏิบัติจริงๆ ถ้าปฏิบัติหลอกๆ นั้น ก็เท่ากับเป็นการหลอกครูบาอาจารย์และเป็นการหลอกตัวเองด้วย (ดูจากศรัทธาสาธุชนที่ตั้งใจมารักษาศีล เจริญจิตภาวนา) *** ขออนุโมทนากับทุกๆ ท่าน ทุกๆ โรงทานและทุกๆ หน่วยงานที่ได้มาร่วมกันทำงานนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี .... พบกันใหม่ปีหน้า ..... "สาธุ"

พระอ.มนตรี คุณโสภโณ แห่งวัดป่าวังเดือนห้า จ.เลย ณ วัดอโศการาม ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ .....พระอาจารย์มนตรี คุณโสภโณ หรือหลวงตาหลั่งไหล แห่งวัดป่าวังเดือนห้า จ.เลย วันนี้ท่านเมตตาอบรมธรรมให้กับคณะญ่คณะญาติธรรม ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม มีใจความตอนหนึ่งว่า .... "เราต้องกำหนดรู้ อย่าให้ลมกับใจนั้นแยกจากกัน นี่คือวิธีฝึก เราต้องทำสติให้เกิดมี มากขึ้น มากขึ้น สมาธิก็จะตามมา" ขออนุโมทนากับทุกๆ ท่าน ... "สาธุ"

มาติกา - บังสุกุลใหญ่และสรงน้ำครูอาจารย์ เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ....ขออนุโมทนากับศรัทธาสาธุชนทุกๆ ท่าน ที่ได้ร่วมกันมาที่วัดอโศการาม เพื่อมาร่วมพิธีสวดมาติกา - บังสุกุลใหญ่ให้กับบุคคลผู้ล่วงลับไปแล้ว บุญ นั้นเกิดจากความศรัทธาซึ่งท่านทั้งหลายได้รับกับไปเต็มที่ ครูอาจารย์นับวันก็ล้มหายตายจากไปตามวัฏจักรของชีวิต และวันนี้พวกท่านทั้งหลายได้มาสรงน้ำครูอาจารย์เปรียบเสมือนหนึ่งว่า เราท่านทั้งหลายได้มารำลึกถึงคุณครูอาจารย์ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาจิตอีกอย่างหนึ่ง วันนี้ครูอาจารย์ยังดำรงธาตุขันธ์อยู่ พวกเราท่านทั้งหลายก็ยังสรงน้ำกับมือท่านได้ แต่ถ้าวันใดท่านล่วงลับไปแล้ว เราก็จะไม่ได้มีโอกาสอันดีแบบนี้อีก พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไว้ว่า ให้พวกเราอย่าประมาทในชีวิต ให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าและลมหายใจออก. "อนุโมทนากับทุกๆ ท่าน"

บวชชี พราหมณี เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ....ขออนุโมทนากับทุกๆ ท่าน ที่ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ปฏิบัติกาย ปฏิบัติใจ โดยมีความพากความเพียรเป็นที่น่ายกย่อง ความเพียรและความอดทน หลวงปู่ครูอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่า เป็นความพยายามในเบื้องต้นที่จะทำให้ทุกท่านทุกคนไปสู่มรรคสู่ผลได้ แม้ว่าจะต้องเจอกับสภาพอากาศร้อนแค่ไหน แต่พวกท่านทุกคน ก็ยังรักษากฏ กติกาในองค์ศีล ๘ อย่างเคร่งครัด ในท้ายนี้ขออนุโมทนากับความตั้งใจของทุกท่านทุกคน ขอให้บุญที่เกิดจากความอดทนและความเพียรของพวกท่านนั้น จงเป็นพลวปัจจัยส่งให้ท่านไปสู่ทางที่ได้ตั้งใจหวังไว้ ทุกท่าน ทุกประการ เทอญ. ..... สาธุ

สวดธาตุ ในคืนวันปีใหม่ไทย ณ วัดอโศการาม ๒๕๖๑ .....อนุโมทนากับทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมสาธยายทิพยมนต์ (สวดธาตุ) โดยมนต์บทนี้ท่านพ่อลี ได้นำมาจากประเทศอินเดียในคราวที่ท่านพ่อได้ไปจำพรรษา พุทธคุณของมนต์บทนี้ตามตำราได้เล่ากล่าวกันว่า สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ เมื่อได้ยินมนต์บทนี้แล้ว จิตใจก็จะดีขึ้น หรือ ธาตุในตัวเรามีความสมดุลลงตัวมากขึ้น เนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น เป็นเพราะธาตุต่างๆ ในตัวของเราไม่สมดุลกัน เสียงสวดทิพยมนต์หรือสวดธาตุนั้น เป็นการปรับธาตุต่างๆ ในร่างกายให้เข้าที่หรือให้ดีขึ้นนั่นเอง โรคภัยต่างๆ ที่เกิดจากร่างกายก็จะหายไป. ขออนุโมทนากับทุกๆ ท่าน .... สาธุ

หลวงปู่ไฉน วิปุโล แสดงธรรม ณ วัดอโศการาม ๘ เมษายน ๒๕๖๑ ....อยํ โข เม กาโย กายของเรานี้แล เต็มไปด้วยของไม่สะอาด ให้พิจารณาในกายนี้แหละ. "อนุโมทนากับทุกๆ ท่าน ทุกๆ คน" .... สาธุ ที่ได้อบรมธรรมอบรมใจ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรมแห่งนี้.

bottom of page