top of page

กิจกรรมของวัดอโศการาม

#ท่านพ่อลี สอนว่า ......

"จิตที่ได้อบรมอยู่เสมอ ย่อมจะสูงขึ้นแก่ขึ้นทุกทีๆ เป็นลำดับ เหมือนผลไม้ที่แก่จัด เมื่อสุกงอมแล้วก็ย่อมจะหล่นจากขั้วของมัน ในที่สุดจิตของบุคคลที่ปฏิบัติได้สูง เมื่อแก่จัดก็ย่อมจะหลุดจากขั้วเช่นเดียวกัน แต่ไมใช่หลุดอย่างผลมะม่วง หรือผลไม้ทั้งหลายที่หลนมาัยงพื้นดิน มันจะหลุดอย่างเครื่องบินที่หลุดจากพื้นดินพุ่งตัวขึ้นสู่อากาศ จิตที่หลุดจากกิเลส ก็ย่อมจะลอยขึ้นสู่ที่สูง ฉะนั้น"

#วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ขออนุโมทนากับทุกความตั้งใจของพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้ร่วมบวชชี - บวชเนกขัมมะ ในเทศกาลวันแม่ ความตั้งใจของท่านทั้งหลายที่ได้มาปฏิบัติ เมื่อพวกท่านได้แนวทาง ก็ขอให้ท่านทั้งหลายนำแนวทางในการปฏิบัตินั้นเป็นข้อวัตรประจำใจของท่าน และก็ขอให้ท่านมีความสม่ำเสมอในการทำวัตรปฏิบัตินั้นๆ ด้วยความจริงใจ มุ่งมั่น อดทน

และในที่สุดก็อย่างที่ท่านพ่อลี ท่านได้กล่าวไว้ว่า ผลไม้ที่แก่จัด เมื่อสุกงอมแล้วก็ย่อมจะหล่นจากขั้วของมัน จิตของท่านก็เช่นเดียวกัน วันหนึ่งท่านทั้งหลายก็จะถึงซึ่งความสุขแท้ สุขที่เป็นปรมัตถธรรม สุขที่สุดในการปล่อยวางของจิตจากภาระทั้งหลายทั้งปวง

#ขออนุโมทนากับตั้งใจของทุกท่าน สาธุ สาธุ สาธุ.

อธิษฐานพรรษา ..... ข้าพเจ้าขออยู่จำพรรษาเพื่อปฏิบัติภาวนา และเร่งความเพียร เพื่อมรรคผล ตลอดฤดูฝน ๓ เดือน ณ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ
.
#ขอขมาองค์พระรัตนตรัย ....... ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต.
.
#ขอขมาท่านพ่อลี ธมฺมธโร .... มหาเถระ ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต.
.
ขอขมาครูอาจารย์ ..... เถเร ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต.
อิมัสมิง อาวาเส อิมัง เตมาสัง วัสสัง อุเปมิ ..... ข้าพเจ้าขอเข้าสู่ฤดูฝน ๓ เดือนในอาวาสแห่งนี้.

วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ขอแจ้งว่า ตลอดพรรษากาลนี้ จะมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาทั้งหมด ๑๗๖ รูป สามเณร ๕ รูป, แม่ชี ๙๑ ท่าน และอุบาสิกาผู้รักษาศีลประจำวัด ๘๐ คน.

ท่านพ่อลี สอนว่า ....... "กุศล และอกุศลเกิดขึ้นได้ เพราะมีเราเป็นผู้กระทำ ความมีสติ ไม่พลั้งเผลอ ผู้กระทำนั้นย่อมได้กุศล ส่วนความพลั้งเผลอ ไม่ระวัง ปล่อยจิตให้หลงไหลไปในทางมิชอบนั้นแหละคือเราผู้กระทำอกุศลให้เกิดขึ้นเอง"
#วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ ขออนุโมทนากับพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ร่วมกันทำกุศลให้เกิดขึ้นมีขึ้นด้วยตนของตนเอง ขอให้กุศลบุญที่ท่านทั้งหลายได้กระทำขึ้นมาในวันอาสาฬหบูชานี้ โปรดจงเป็นพลวปัจจัยนำทางให้ท่านทั้งหลายเห็นทางเดินแห่งมรรคแห่งผล และจงนำท่านไปสุดสายแห่งเส้นทางนี้เทอญ.
สาธุ สาธุ สาธุ ขออนุโมทนากับทุกๆ ท่าน.

วันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน โดยเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ)
วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ขออนุโมทนากับพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้ร่วมกับเก็บบุญ เก็บกุศล และรักษาความเป็นชาวพุทธให้สืบทอดยืนยาวนานต่อไป สาธุ สาธุ สาธุ.  ขออนุโมทนาภาพนิ่งจากคุณสิริมา_ตั้งบุญส่ง