กิจกรรมของวัดอโศการาม

งานบำเพ็ญกุศลถวายท่านพ่อลี ครบรอบมรณภาพปีที่ ๕๗ ......"ปูชา จ ปูชนียานํ" (การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่ง) ความศรัทธาที่คณะศิษยานุศิษย์ ที่ได้มาปฏิบัติบูชาถวายแด่องค์ท่านพ่อลีนั้น ไม่ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวสักเพียงใด หรือไม่ว่าจำนวนคนจะมากสักเท่าไร ก็ไม่ทำให้ศรัทธาของสาธุชนทั้งหลายลดน้อยลงเลย แต่ตรงกันข้าม ความตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบั้ตนั้นครูอาจารย์ที่เมตตามาร่วมงานนี้ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "ท่านพ่อลี นั้นมีคนศรัทธามากจริงๆ" ท่านพ่อลี เมื่อครั้งยังดำรงธาตุขันธ์อยู่นั้น ท่านได้นำพาลูกศิษย์ให้มาประพฤติปฏิบัติธรรรม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทาน ศีล ภาวนา ในเรื่องของทานนั้น ท่านว่าให้ ก็ให้จริง (ดูจากจำนวนโรงทาน) เรื่องของการปฏิบัตินั้น ท่านได้กล่าวว่า ปฏิบัติก็ให้ปฏิบัติจริงๆ ถ้าปฏิบัติหลอกๆ นั้น ก็เท่ากับเป็นการหลอกครูบาอาจารย์และเป็นการหลอกตัวเองด้วย (ดูจากศรัทธาสาธุชนที่ตั้งใจมารักษาศีล เจริญจิตภาวนา) *** ขออนุโมทนากับทุกๆ ท่าน ทุกๆ โรงทานและทุกๆ หน่วยงานที่ได้มาร่วมกันทำงานนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี .... พบกันใหม่ปีหน้า ..... "สาธุ"

พระอ.มนตรี คุณโสภโณ แห่งวัดป่าวังเดือนห้า จ.เลย ณ วัดอโศการาม ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ .....พระอาจารย์มนตรี คุณโสภโณ หรือหลวงตาหลั่งไหล แห่งวัดป่าวังเดือนห้า จ.เลย วันนี้ท่านเมตตาอบรมธรรมให้กับคณะญ่คณะญาติธรรม ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม มีใจความตอนหนึ่งว่า .... "เราต้องกำหนดรู้ อย่าให้ลมกับใจนั้นแยกจากกัน นี่คือวิธีฝึก เราต้องทำสติให้เกิดมี มากขึ้น มากขึ้น สมาธิก็จะตามมา" ขออนุโมทนากับทุกๆ ท่าน ... "สาธุ"

มาติกา - บังสุกุลใหญ่และสรงน้ำครูอาจารย์ เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ....ขออนุโมทนากับศรัทธาสาธุชนทุกๆ ท่าน ที่ได้ร่วมกันมาที่วัดอโศการาม เพื่อมาร่วมพิธีสวดมาติกา - บังสุกุลใหญ่ให้กับบุคคลผู้ล่วงลับไปแล้ว บุญ นั้นเกิดจากความศรัทธาซึ่งท่านทั้งหลายได้รับกับไปเต็มที่ ครูอาจารย์นับวันก็ล้มหายตายจากไปตามวัฏจักรของชีวิต และวันนี้พวกท่านทั้งหลายได้มาสรงน้ำครูอาจารย์เปรียบเสมือนหนึ่งว่า เราท่านทั้งหลายได้มารำลึกถึงคุณครูอาจารย์ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาจิตอีกอย่างหนึ่ง วันนี้ครูอาจารย์ยังดำรงธาตุขันธ์อยู่ พวกเราท่านทั้งหลายก็ยังสรงน้ำกับมือท่านได้ แต่ถ้าวันใดท่านล่วงลับไปแล้ว เราก็จะไม่ได้มีโอกาสอันดีแบบนี้อีก พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไว้ว่า ให้พวกเราอย่าประมาทในชีวิต ให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าและลมหายใจออก. "อนุโมทนากับทุกๆ ท่าน"

บวชชี พราหมณี เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ....ขออนุโมทนากับทุกๆ ท่าน ที่ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ปฏิบัติกาย ปฏิบัติใจ โดยมีความพากความเพียรเป็นที่น่ายกย่อง ความเพียรและความอดทน หลวงปู่ครูอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่า เป็นความพยายามในเบื้องต้นที่จะทำให้ทุกท่านทุกคนไปสู่มรรคสู่ผลได้ แม้ว่าจะต้องเจอกับสภาพอากาศร้อนแค่ไหน แต่พวกท่านทุกคน ก็ยังรักษากฏ กติกาในองค์ศีล ๘ อย่างเคร่งครัด ในท้ายนี้ขออนุโมทนากับความตั้งใจของทุกท่านทุกคน ขอให้บุญที่เกิดจากความอดทนและความเพียรของพวกท่านนั้น จงเป็นพลวปัจจัยส่งให้ท่านไปสู่ทางที่ได้ตั้งใจหวังไว้ ทุกท่าน ทุกประการ เทอญ. ..... สาธุ

สวดธาตุ ในคืนวันปีใหม่ไทย ณ วัดอโศการาม ๒๕๖๑ .....อนุโมทนากับทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมสาธยายทิพยมนต์ (สวดธาตุ) โดยมนต์บทนี้ท่านพ่อลี ได้นำมาจากประเทศอินเดียในคราวที่ท่านพ่อได้ไปจำพรรษา พุทธคุณของมนต์บทนี้ตามตำราได้เล่ากล่าวกันว่า สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ เมื่อได้ยินมนต์บทนี้แล้ว จิตใจก็จะดีขึ้น หรือ ธาตุในตัวเรามีความสมดุลลงตัวมากขึ้น เนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น เป็นเพราะธาตุต่างๆ ในตัวของเราไม่สมดุลกัน เสียงสวดทิพยมนต์หรือสวดธาตุนั้น เป็นการปรับธาตุต่างๆ ในร่างกายให้เข้าที่หรือให้ดีขึ้นนั่นเอง โรคภัยต่างๆ ที่เกิดจากร่างกายก็จะหายไป. ขออนุโมทนากับทุกๆ ท่าน .... สาธุ

หลวงปู่ไฉน วิปุโล แสดงธรรม ณ วัดอโศการาม ๘ เมษายน ๒๕๖๑ ....อยํ โข เม กาโย กายของเรานี้แล เต็มไปด้วยของไม่สะอาด ให้พิจารณาในกายนี้แหละ. "อนุโมทนากับทุกๆ ท่าน ทุกๆ คน" .... สาธุ ที่ได้อบรมธรรมอบรมใจ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรมแห่งนี้.